APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS

13/03/2017

APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 10/2017. APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENAR EL TRIBUNAL I FIXAR LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA
Assumpte: Selecció i borsa auxiliar administratiu interí
1. ANTECEDENTS
1.1 Per Resolució de l’Alcaldia núm. 6/2017, de data 2 de març de 2017, es van aprovar les bases i convocar les proves per a la selecció de la persona que ha d'ocupar la plaça d’auxiliar administratiu en règim laboral temporal fins a la creació de la plaça del lloc d’auxiliar administratiu, segons consta a la plantilla de personal d'aquest Ajuntament, publicada al BOPT de data 28 de febrer de 2017 i per constituir una borsa per cobrir futures i eventuals necessitats de personal d'aquest grup professional.
La contractació segueix el procediment urgent que habilita l’article 291.3 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
1.2 La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar en el tauler d'anuncis de la corporació i a la web de l'Ajuntament http://www.torredefontaubella.altanet.org/
1.3 En data 13 de febrer de 2017, ha finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés de selecció.
2. FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb les bases de la convocatòria i d’acord amb l’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el president de la corporació ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes aprovant la llista d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc d’inici de les proves i ordre d’actuació dels aspirants.
Per tot això, RESOLC:
Primer. Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per prendre part en les proves selectives per a la selecció de la persona que ha d'ocupar la plaça d’auxiliar administratiu en règim laboral temporal per acumulació de tasques i circumstàncies del servei, d’Auxiliar Administratiu, jornada sencera de 37,5 hores setmanals distribuïdes de dilluns a divendres en horari a convenir, i durada de tres mesos, prorrogables fins a uns altres tres, amb formació de borsa de treball per a possibles substitucions
Admesos: (3 últims números i lletra del DNI/NIE)
NIF

227Z
272W
607S
710P
067R
243Q
668L
942X
725G
271M
656C
9791V
165T

 

Exclosos: CAP
Segon. Nomenar els membres del tribunal qualificador de les proves, d’acord amb la composició que determinen les bases:
- President/a: Titular: Elena Gisbert Ejarque, secretària interventora del SAM de la Diputació de Tarragona
- Vocals:
Arturo González Benet, secretari interventor del Consell Comarcal del Priorat mes un altre funcionari del Consell Comarcal del Priorat
- Secretari/ària: El tribunal escollirà el/la secretari/ària d’entre els seus membres
Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si hi concorre alguna de les circumstàncies previstes en els art. 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Tercer. El tribunal qualificador s’ha de constituir a l’Ajuntament de La Torre de Fontaubella, el dia 15 de març de 2017 a les 9:00 hores.
Quart. Convocar a les següents persones admeses, que no han acreditat el nivell C1 de català, el dia 15 de març de 2017 a les 9:30 hores, a les oficines de l’Ajuntament, (C/ Major, núm. 1, 43774 La Torre de Fontaubella),per a realitzar la prova de Llengua catalana.
(3 últims números i lletra del DNI/NIE)
1. 227Z
2. 243Q
3. 668L
Cinquè. Convocar als aspirants admesos i els que hagin superat l’exercici de català, el dia 15 de març de 2017, a les 12:00 hores, per contrastar els mèrits i realitzar l’entrevista personal.
Sisè. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la seva publicació, en el tauler d’anuncis de la corporació i a la web de l'Ajuntament http://www.torredefontaubella.altanet.org/, la qual cosa substitueix la notificació personal als interessats tal i com es desprèn de l’article 58.4 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Setè. Contra la resolució d’admesos i exclosos que és un acte de tràmit no hi caben recursos en via administrativa; però en el cas que esdevingui definitiva, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació i, alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
La Torre de Fontaubella, 13 de març de 2017
                                           

                                                 En dono fe
L’alcalde                                  La secretària interventora
Jaume Rofes i Anglès              Núria Borràs Escoda