Oferta laboral - Peó de serveis

14/03/2017

Oferta laboral - Peó de serveis

AJUNTAMENT
DE LA TORRE DE FONTAUBELLA
PRIORAT


BASES PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL JORNADA SENCERA DE PEÓ DE SERVEIS DE L'AJUNTAMENT DE LA TORRE DE FONTAUBELLA I FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL.
Base 1a. Objecte de la convocatòria
La contractació, en règim laboral temporal per acumulació de tasques i circumstàncies del servei, de Peó de serveis, jornada sencera de 40 hores setmanals distribuïdes de dilluns a divendres en horari a convenir, i durada de tres mesos, amb formació de borsa de treball per a possibles substitucions.
La contractació segueix el procediment urgent que habilita l’article 291.3 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Base 2a. Selecció
La selecció dels aspirants es farà pel sistema de concurs oposició lliure, articulat en una primera fase de valoració dels mèrits al·legats, i una segona d’entrevista personal.
Base 3a. Condicions de les persones aspirants.
Per tal de ser admès a la selecció caldrà acreditar el compliment de tots i cadascun dels requisits següents, tots ells referits a la data en què finalitzi el període de presentació de sol·licituds, :
3.1 Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, de conformitat amb l’article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i amb el que estableixen la Llei 4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, i la Llei 14/2003, de 20 de novembre, sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i disposicions concordants. Els aspirants estrangers han d’acreditar la seva nacionalitat.
Les previsions del paràgraf anterior seran d’aplicació, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i als seus descendents i als del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.
3.2 Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.
3.3. Haver complert setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei.
3.4 Posseir títol de graduat en educació secundària obligatòria, o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en el procés selectiu.
En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, han d’estar acompanyades de l’ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de la homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers.
3.5 No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.
3.6 No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a l’accés al cos o escala de funcionaris. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
Base 4a. Sol·licituds.
Les persones aspirants que desitgin participar en la convocatòria han de presentar sol·licitud.
D’acord l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal subministrades pels aspirants en emplenar la sol·licitud, així com les contingudes en la documentació adjunta per tal de participar en els processos selectius de l’Ajuntament, seran objecte de tractament automatitzat per l’Ajuntament, per tal de possibilitar una futura contractació de l’aspirant. Per exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, els candidats han de dirigir-se al responsable del tractament, que és l’Ajuntament de La Torre de Fontaubella.
Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre general de l’Ajuntament o en qualsevol dels llocs a què fa referència l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
El termini per presentar sol·licituds serà fins a les 13.00 hores del 20 de març de 2017.
Per tal de ser admès i, si s’escau, de prendre part en la selecció, n’hi ha prou que els aspirants manifestin en les seves sol·licituds que compleixen tots i cadascun dels requisits exigits, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de les sol·licituds, sens perjudici de la seva posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu.
Per a la fase de concurs, cal que amb la sol·licitud es presenti una relació dels mèrits al·legats, així com els justificants acreditatius d’aquests mèrits, mitjançant document original o fotocòpia compulsada. Tota aquesta documentació s’ha de presentar dins del termini de presentació de sol·licituds. En cas contrari, no podrà ser valorada pel tribunal.
Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats degudament traduïts a qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya.
El president de la corporació, a petició pròpia o a proposta del president del tribunal qualificador, pot demanar, als efectes procedents, l’acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants.
Base 5a. Drets d’examen.
No s’estableixin
Base 6a. Tribunal qualificador.
El Tribunal que s’ha de constituir per la selecció tindrà la següent composició:
PRESIDENT : el Secretari Interventor de l’Ajuntament, o funcionari en que delegui.
VOCALS: dos funcionaris del Consell Comarcal del Priorat, nomenats per l’Alcaldia.
SECRETARI/ÀRIA: uns del Vocals.
El Tribunal queda facultat per interpretar les Bases i resoldre qualsevol incidència del procés de selecció, sent els seus Acords immediatament executius, sens perjudici de la possibilitat de poder ser impugnats en alçada davant l’Alcaldia.
La participació en el tribunal qualificador donarà lloc a la indemnització reglamentària, en concepte d’assistència, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, corresponent al Tribunal, a aquests efectes, la Categoria 3a de l’Annex IV.
Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius dels articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en qualsevol moment del procés selectiu.
La possibilitat de recusació és extensiva als membres assessors del Tribunal des del moment de la seva incorporació.
De cada sessió s’estendrà acta, signada pel secretari, que n’ha de donar fer, amb el vistiplau del president, i per tots els membres.
En tot cas, el funcionament del Tribunal qualificador, en allò no previst en aquestes Bases, s’adequarà a les normes contingudes al Cap. II del Títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Base 7a. Procés de selecció.
La selecció comprendrà la valoració pel Tribunal dels mèrits i circumstàncies personals al·legats, en base a la documentació acreditativa aportada (mitjançant original o còpia compulsada) en el termini de presentació de llurs sol·licituds de participació, i amb subjecció al següent barem :
Titulació acadèmica superior a l’exigida: BUP,FP1, o equivalent, 1 punt.
Curs bàsic d’aplicador de Fitosanitaris, 4 punts
Experiència en tasques pròpies del lloc de treball a desenvolupar:
Serveis prestats en Ajuntaments desenvolupant funcions o tasques pròpies del lloc de peó de servies, a raó de 0.40 punts per mes treballat, fins a un màxim de 10 punts.
Serveis prestats en el sector privat desenvolupant tasques de: jardineria i/o forestals, a raó de 0,20 punts per cada mes treballat, fins a un màxim de 9 punts. Les fraccions no es computaran.
Servies prestats en el sector privat desenvolupant tasques de: construcció i/o lampisteria, a raó de 0,10 punts per cada mes treballat, fins a un màxim de 8 punts. Les fraccions no es computaran.
Fase d’entrevista personal
Amb caràcter voluntari i no eliminatori, el Tribunal podrà mantenir una entrevista amb els aspirants, per tal de concretar els mèrits i circumstàncies personals al·legats i valorar l’adequació a les condicions específiques de les funcions i tasques.
La puntuació màxima que es podrà atorgar per a aquesta prova serà de 3 punts.
Base 8a. Relació d’aspirants seleccionats i proposta de contractació.
La qualificació final de la selecció vindrà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes en les diferents fases establertes a la base anterior.
La relació d’aprovats, per l’ordre de puntuació total obtinguda, s’elevarà al President de la Corporació, juntament amb la proposta de contractació de l’aspirant que figuri en primer lloc per haver obtingut la millor puntuació.
Cas que cap dels aspirants superi la selecció, procedirà la declaració de la convocatòria com a deserta.
L’aspirant proposat/da presentarà els documents acreditatius de compliment de les condicions de capacitat i dels requisits exigits a la convocatòria.
L’aspirant requerit/da que no presenti la documentació, no podrà ser contractat, i decaurà en les seus drets a la contractació, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en el cas de falsedat en la seva instància. Això, tret de casos de força major, els quals han de ser degudament comprovats i considerats per l’alcalde.
En aquest cas, la proposta de contractació s’entendrà automàticament feta en favor, successivament, de l’aspirant següent en la relació elevada pel Tribunal.
Base 9ª. Formalització i període de prova.
Examinats de conformitat els documents aportats per l’aspirant, El President procedirà a la seva contractació.
Al contracte que es formalitzi, s’establirà un període de prova d’un mes, durant el qual tant l’Ajuntament com l’aspirant podran desistir de la relació. Les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs, maternitat, adopció i acolliment, risc durant la lactància i paternitat que afectin l’aspirant durant el període de prova, interrompran aquest. Transcorregut aquest termini sense desistiment, el contracte tindrà efectes plens.
Base 10a. Formació de borsa de treball.
Amb la resta de persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició, el Tribunal proposarà la formació d’una borsa de treball, per l’ordre de puntuació respectivament obtinguda, a partir de la qual es procedirà a la provisió de les eventuals substitucions.
Base 11a. Vigència de la borsa de treball
La borsa formada a partir d’aquest procés de selecció tindrà vigència durant els exercicis pressupostaris actual 2017 i 2018.
Exhaurida la seva vigència, els/les aspirants inclosos/incloses decauran en tots del seus drets derivats d’aquest procés de selecció.

Base 12a. Incidències i recursos.
Contra les llistes definitives d'admesos i exclosos, les formalitzacions dels contractes, així com les resolucions per les quals es declarés el desistiment del contracte en el període de prova, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant de l’Alcalde, dins del termini d'un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació. O directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la notificació d'aquest acte, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra els actes i resolucions dels tribunals qualificadors, en tant que es tracta d’òrgans col·legiats dependents de la Presidència de la corporació els actes dels quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el president de la corporació en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.