Projecte d'obres d'urbanització del carrer de la Plana

11/03/2019

Projecte d'obres d'urbanització del carrer de la Plana

Per Resolució d'Alcaldia número 21-2019, de data 04-03-2019, s’aprovà definitivament el Projecte d'Urbanització d’obres que afecta l'àmbit d'actuació del carrer de la Plana de la Torre de Fontaubella per portar a la pràctica les determinacions del PAU número 2 (Plana del Cal Jan), la qual cosa es publica a l'efecte de l'article 119.2.e) del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

Contra l’acord d’aprovació definitiva del projecte, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci. O bé, directament es pot interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest acord.