Noticies

23/11/2023
Per Resolució de l’Alcaldia 2023-0000118 s'ha resolt aprovar les Bases que regeixen el procés de selecció de les persones que participaran al programa de foment de I'ocupació local del Camp de Tarragona, Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès. Les persones interessades han...
15/11/2023
Per Resolució d'Alcaldia de 22 de novembre de 2023 s'ha aprovat una pròrroga del termini per presentació d'ofertes fins el 4 de desembre, inclòs. Per Resolució d’Alcaldia de 15 de novembre de 2023 s’han aprovat el plecs de clàusules administratives particulars per a la concessió demanial del Cafè-...
13/11/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de Fontaubella, les següents subvencions per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals (E-catàleg), convocatòria 2023. Data Actuació Subvenció 01/11/2023 FESTA INFANTIL XOOOF...
07/11/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de Fontaubella, una subvenció per a la creació o millora d'espais multiserveis, Convocatòria 2022. Import concedit: 6.500,00 euros
03/11/2023
Per Resolució d’Alcaldia de 3 de novembre de 2023 s’han aprovat el plecs de clàusules administratives particulars per a la concessió demanial del Cafè-Restaurant i l’habitatge situat al carrer Major, 5.
29/09/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de Fontaubella, subvencions per la Transició energètica i Acció climàtica . Convocatòria 2022 Línia 1 – Incendis. Import concedit: 14.670,57 euros Línia 2 – PAESC. Import concedit: 33.720,33 euros Línia 4 – Residus. Import concedit: 3...
25/08/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de Fontaubella, les subvencions per desenvolupar Polítiques Municipals d'Habitatge , convocatòria 2023. Per l’adquisició de habitatge al Carrer de les Flors núm. 19 una subvenció per import de 50.000,00 Euros Per la rehabilitació de...
28/03/2023
Decret d'Alcaldia pel que s'aprova la relació de persones excloses i admeses, composició del Tribunal qualificador i data de les proves del procés selectiu per a la constitució d'una Borsa de treball d'Auxiliar administratiu», sistema selectiu concurs-oposició, procediment de màxima urgència. El...
16/03/2023
Per Resolució de l’Alcaldia 2023-0000026 de data 10/03/2023 es va resoldre convocar el procés de selecció de personal que ha de formar part d’una borsa de treball de personal laboral temporal, denominació «Auxiliar administratiu», (equivalent al grup de classificació C, subgrup C2, escala d’...
15/03/2023
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'ajuntament, una subvenció en la línea de Salut Pública per import de 21.823,25 euros.

Pàgines