Noticies

26/02/2018 Actualitat
Consulta pública
16/01/2018
La Diputació de Tarragona ha concedit a La Torre de Fontaubella una subvenció per reconstruir una part del mur de la piscina municipal. Anualitat 2017. Import: 11.490,40€
12/01/2018 Actualitat
La diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de La Torre de Fontaubella la subvenció PAM 2017 corresponent al manteniment de les despeses corrents d'aquest ens. L'import és de 15.000€.
14/12/2017
La Diputació de Tarragona a concedit una subvenció per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua a l'Ajuntament de La Torre de Fontaubella de 2365,02€. Aquest import es s'utilitzarà per instal.lar un automatisme de clor per l'aigüa potable mitjançant una bomba.
14/12/2017
La Diputació de Tarragona a concedit a l'ajuntament de La Torre de Fontaubella una subvenció per els quipaments culturals de 4485,50€. L'actuació que s'ha realitzat amb aquesta aportació ha estat la substitució de finestres i adquisició de mobiliari adient per l'edifici de l'Hogar.
12/12/2017
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 3 de Novembre de 2017 i basant-se en la convocatòria de subvencions per a "actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a les zones de bany (platges i piscines) " va concedir a l'Ajuntament de La Torre de Fontaubella una...
31/10/2017
L'Ajuntament de La Torre de Fontaubella sotmet a consulta pública la voluntat de regular mitjançant ordenança municipal l’ús de les instal·lacions de l’àrea de Lleure "La Plana"...
31/10/2017
Considerant necessari procedir a la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica amb la finalitat d’introduir al text una bonificació per als vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys .
31/10/2017 Actualitat
En compliment del que disposa l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals s’anuncia que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 27 d’octubre de 2017 ha aprovat provisionalment l’ordenança fiscal...

Pàgines