Noticies

07/06/2017 Actualitat
EDICTE D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’ ACORD DEL PLE EDICTE El Ple de l’ Ajuntament de la Torre de Fontaubella, va aprovar inicialment en sessió de data 23/12/2016 les següents modificacions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Modificació puntual 1: Consistent en la modificació puntual del...
05/06/2017 Actualitat
05/06/2017 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 20 d’ abril de 2017 i basant-se en la convocatòria de subvencions per a "A.5 Justificació subvencions excepcionals obres mitjançant contractació - Línia C" va concedir a l'Ajuntament de La Torre de Fontaubella una subvenció de 4...
05/06/2017 Actualitat
05/06/2017 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 20 d’ abril de 2017 i basant-se en la convocatòria de subvencions per a "A.5 Justificació subvencions excepcionals obres mitjançant contractació - Línia C" va concedir a l'Ajuntament de La Torre de Fontaubella una subvenció de 4...
23/03/2017 Actualitat
ACTA DE LA CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I DE BAREMACIÓ MÈRITS SELECCIÓ PEÓ SERVEIS AJUNTAMENT DE LA TORRE DE FONTAUBELLA A la sala d’actes de l’Ajuntament de la Torre de Fontaubella, a les 10:00 hores del dia 23 de març de 2017 es constitueix el Tribunal qualificador de la convocatòria per a la...
21/03/2017 Actualitat
1. ANTECEDENTS Per Resolució de l’Alcaldia núm. 9/2017, de data 13 de març de 2017, es van aprovar les bases i convocar les proves per a la selecció de la persona que ha d'ocupar la plaça de peó de serveis en règim laboral temporal fins a la creació de la plaça del lloc de peó, segons consta a la...
15/03/2017
SELECCIÓ CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL JORNADA SENCERA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU (CATEGORIA PROFESSIONAL LABORAL(C2) AJUNTAMENT DE LA TORRE DE FONTAUBELLA I FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL . RESULTATS DE LA SELECCIÓ : NIF Valoració entrevista Valoració mèrits al·legats Total puntuació 992J 2.5 3.80 6.3...
14/03/2017
DECRET D’ALCALDIA 11/2017 ESMENA DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 10/2017. APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENAR EL TRIBUNAL I FIXAR LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA En la resolució 10/2017 d’ahir 13 de març de 2017, si han detectat unes dades que s’han d’esmenar. En el...
14/03/2017
L'Ajuntament necessita cobrir amb caràcter d'urgència i per tres mesos (fins a la convocatòria de la plaça) la plaça de peó de serveis.
13/03/2017
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 10/2017. APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENAR EL TRIBUNAL I FIXAR LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA Assumpte: Selecció i borsa auxiliar administratiu interí 1. ANTECEDENTS 1.1 Per Resolució de l’Alcaldia núm. 6/2017, de data 2 de març de 2017, es...

Pàgines