Noticies

16/01/2020 Actualitat
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'ajuntament una subvenció per activitats culturals, any 2019 per import de 446,67 €.
09/12/2019 Actualitat
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció per import de 418,48 euros en concepte de interessos de préstec.
07/10/2019 Actualitat
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció per import de 1.438,12 euros pel control de l'aigua potable.
04/05/2018 Actualitat
La Diputació de Tarragona ha concedit la quantitat de 5.135,95 euros per actualitzar els equips informàtics de l'Ajuntament.
20/04/2018 Actualitat
Procés de selecció de personal per l'Ajuntament de La Torra de Fontaubella. El termini finalitza el 23 d'abril a les 15:00h. Trobareu les bases de la convocatoria publicades al BOPT.
26/02/2018 Actualitat
Consulta pública
12/01/2018 Actualitat
La diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de La Torre de Fontaubella la subvenció PAM 2017 corresponent al manteniment de les despeses corrents d'aquest ens. L'import és de 15.000€.
31/10/2017 Actualitat
En compliment del que disposa l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals s’anuncia que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 27 d’octubre de 2017 ha aprovat provisionalment l’ordenança fiscal...
14/06/2017 Actualitat
Amb data 13 de juny de 2017 s' ha formalitzat el CONTRACTE per l' inici de les obres al Carrer de Sant Antoni, amb l' empresa COVAN OBRES PÚBLIQUES S.L.. L’import total del contracte és de 79.698,45 € El termini d’execució és de 3 mesos.

Pàgines