EDICTE - Aprovació provisional ordenança fiscal taxa per la prestació del servei de la piscina municipal

31/10/2017 Actualitat

EDICTE - Aprovació provisional ordenança fiscal taxa per la prestació del servei de la piscina municipal

En compliment del que disposa l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals s’anuncia que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 27 d’octubre de 2017 ha aprovat provisionalment l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de la piscina municipal.

Documents associats: