ACTA DE LA CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I DE BAREMACIÓ MÈRITS SELECCIÓ PEÓ DE SERVEIS

23/03/2017 Actualitat

ACTA DE LA CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I DE BAREMACIÓ MÈRITS SELECCIÓ PEÓ DE SERVEIS

ACTA DE LA CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I DE BAREMACIÓ MÈRITS SELECCIÓ PEÓ SERVEIS AJUNTAMENT DE LA TORRE DE FONTAUBELLA

 

A la sala d’actes de l’Ajuntament de la Torre de Fontaubella,  a les 10:00 hores del dia 23 de març de 2017  es constitueix el Tribunal qualificador de la convocatòria per a la selecció, mitjançant concurs, de la persona que ha d'ocupar la plaça de peó de serveis, règim laboral temporal amb contracte de 3 mesos improrrogable per acumulació de tasques i constitució de borsa per cobrir futures i eventuals necessitats de personal d'aquest grup professional, que té la composició següent:

 

  • President/a: Titular: Elena Gisbert Ejarque, secretària interventora del SAM de la Diputació de Tarragona
  • Vocals:

M. Pau de Francisco Martínez, tècnica del Consell Comarcal del Priorat

Josep M. Delmuns Llombart , tècnic del Consell Comarcal del Priorat

Secretari/ària: Josep M. Delmuns Llombart, tècnic del Consell Comarcal del Priorat

 

El Tribunal es declara constituït vàlidament amb els membres anteriors.  

 

Els aspirants han estat convocats a les 11:00 hores per la baremació de mèrits i entrevista personal.

 

Realitzada la baremació de mèrits, l’entrevista als aspirants i feta la valoració, la puntuació definitiva de cada aspirant, obtinguda per la suma dels mèrits més l’entrevista, és la següent:

 

 

La puntuació final, ordenada de major a menor, és la següent:

 

A la vista del resultat, el Tribunal proposa la contractació com a personal d'aquest Ajuntament, en règim laboral temporal amb contracte de 3 mesos improrrogables de peó de serveis de l’Ajuntament, per acumulació de tasques, el/la Sr./Sra. Rafel Pena Lupion, l'aspirant que ha superat la convocatòria amb més puntuació, i acorda trametre aquesta proposta al President de la Corporació.

 

El Tribunal dona per acabada la seva actuació reglamentària i es dissol, sent les 14:02 hores.

 

De la qual cosa, com a secretària/ària, estenc aquesta acta.

 

 

Presidenta,                                                                  Vocal,                                              

Elena Gisbert Ejarque                                                 M. Pau de Francisco Martínez       

 

 

 

 

 

 

Vocal i Secretari,

Josep M. Delmuns Llombart