L'Ajuntament informa 8

CASA DE LA VILA
 

L’AJUNTAMENT INFORMA – 8
 

 

 

Ens apropem al final de la legislatura i es el moment de fer balanç del que han estat els darrers 4 anys en la gestió de l’Ajuntament.
 

A través d’aquests fulls d’informació periòdica hem tractat de donar compte de totes aquelles qüestions que d’una manera o una altra afecten als veïns del nostre poble. Així, des de el primer número, enviat el mes de setembre de 2003, les informacions sobre horaris d’autobús, recollida de brossa, subministrament d’aigua potable, obres, elaboració del POUM, subministrament de gas propà, situació financera, etc. etc. les hem anat fen arribar a tots vosaltres a mesura que s’anaven produint novetats en cada un d’aquest apartats.
 

Ara es hora de fer una valoració global, si més no, dels temes més importants.
 

 

POUM
 

L’aprovació del Pla d’Ordenació Urbana Municipal ha estat, sens dubte, una de les realitzacions més importants d’aquesta legislatura.
 

Aquest Pla estableix les bases de com ha de ser el futur del nostre poble pels propers 10 o 15 anys. Tot i que la seva redacció ha estat una feina molt laboriosa, disposem ara d’un eina que ens ha de permetre créixer i fer-ho d’una forma controlada i harmònica, amb les característiques tradicionals d’un poble rural, preservant la nostra fisonomia i evitant possibles desgavells urbanístics.
 

SITUACIÓ FINANCERA
 

Al inici de la legislatura la situació financera de l’Ajuntament era, com probablement recordareu, preocupant. Els deutes acumulats i els dèficits en les obres inacabades o en projecte ascendien a 151.294,24 € ( més de 25 milions de pessetes) . Actualment la balança s’ha equilibrat, s’han saldat tots el deutes i es disposa de romanent suficient per fer front a les despeses previstes.
 

URBANISME I OBRES
 

La reposició dels serveis bàsics, arranjament del paviment i ordenació de diversos carrers, així com la remodelació del Sindicat i de l’Hogar Rural, la construcció dels vestidors de la piscina, les diverses actuacions a l’àrea de lleure, neteja dels barrancs, etc. etc. han comportat una inversió total de 648.961,12 € (108.146.445,- Pts).
 

El detall de les obres efectuades queda reflectit en el següent llistat.

 

DATA                           OBRA                                             IMPORT 
 

Juliol 2003                  Construcció caseta TV                   3.597,8  €
 

Setembre 2003            Connexió claveguera i
                                      aigua Av. Priorat a C/. 
                                      Les Flors                                         2.141,39
 

Setembre 2003            Pavimentació zona 
                                      Rentadors per 
                                      contenidors brossa                         3.113,88
 

Juny 2003 a 
Febrer 2004                 Reposició serveis
                                       i pavimentació al
                                      C/. Major                                        88.900,97
 

Juliol 2003 a
Febrer 2004                 Reposició serveis
                                      i pavimentació a
                                      Av. Priorat                                   120.475,37
 

Gener 2004 a
Juny 2004                    Vestidors piscina                           57.711,-

 

Maig 2004 a
Octubre 2004              Reposició serveis,
                                      expropiacions, construcció
                                      mur i pavimentació al 
                                      C/. Lluís Companys                       87.630,59
 

Octubre 2004              Arranjament camí dels
                                      horts                                                 5.800,-
 

Desembre 2004           Arranjament camins 
                                      del terme                                          6.000,-
 

Novembre 2004 a
Agost 2005                  Rehabilitació sindicat
                                      1ª fase                                          74.012,65
 

Novembre 2004 a
Juny 2005                    Àrea de Lleure 3ª fase                 11.329,36
 

Maig a juny 2005        Teulada Hogar Rural                  13.612,32
 

Juny a Stbre 2005        Instal·lació dipòsits gas               21.000,-
 

Novembre 2005          Renovació equips control
                                      enllumenat públic                          9.695,98
 

Desembre 2005           Instal·lació nou parc infantil
                                      a l’Àrea de Lleure                           9.000,-
 

Desembre 2005 a
Febrer 2006                 Rehabilitació Hogar 
                                      Rural 1ª fase                                  30.500,-
 

Maig 2006                   Pavimentació camí d’accés
                                      a l’àrea de lleure (4rta fase)           11.205,6
 

Octubre 2006              Construcció d’una nova
                                      barbacoa a l’àrea de 
                                      lleure (5a fase)                               13.920,-
 

Novembre 2006          Arranjament camí de
                                      les Castellanes                                9.000,-
 

Desembre 2006 a
Febrer 2007                 Actuació a les fonts de la 
                                      Comajoana i de les Castellanes     8.850,-
                            
Gener a Març 2007     Reposició de serveis al 
                                      Camí de l’Argentera                   61.464,21
 

                                                        TOTAL                   648.961,12

 

D’EXECUCIÓ IMMEDIATA 
 

Abril a Juliol 2007      Reposició de serveis,
                                      enllumenat i nova 
                                      pavimentació al carrer
                                      de les Flors i dels Esports       215.814,60
 

 

                                                            
Hi ha també actuacions que no queden reflectides aquí com son
la neteja del barranc de les Castellanes i del Barrancó, ja que el cost d’aquestes obres, si be han estat promogudes per l’Ajuntament, les ha sufragat directament l’ACA.
 

Per altra banda hem de destacar també que la col·locació de plaques amb el nom dels carrers i mobiliari urbà com bancs, papereres, jardineres, etc. encara que no hagin representat un cost econòmic molt elevat han contribuït a millorar la imatge del poble.
 

 

COTO DE CAÇA
 

La col·laboració dels veïns i propietaris ha estat molt important per aconseguir la creació del Coto de Caça del municipi. Tot i que aquest primer any hi ha hagut algunes deficiències en el seu funcionament, la experiència ens permetrà, sens dubte, una millor gestió la propera temporada.
 

 

PAGINA WEB
 

La Web de la Torre, en funcionament des de fa ja temps, consta cada dia de més continguts i d’informació més amplia sobre el nostre municipi. Fa poques setmanes s’ha posat en marxa un nou servei d’atenció al públic a través de la mateixa. Podeu presentar queixes, sugerencies, sol·licitar, entrevistes amb els membres de l’Ajuntament i més endavant es podrà també sol·licitar documentació diversa. 
Us animem a entra-hi i utilitzar totes les possibilitats que ofereix: horaris de trens, farmàcies de guàrdia, itineraris, informació sobre allotjaments, etc, etc.
Recordeu que l’adressa es: www.torredefontaubella.oasi.org
 

 

AGRAÏMENT
 

Per finalitzar aquest últim “AJUNTAMENT INFORMA”  d’aquesta legislatura, volem manifestar el nostre agraïment a tots el veïns, que durant aquests 4 anys ens heu fet arribar les vostres sugerencies, queixes i iniciatives, que heu suportat amb comprensió les molèsties ocasionades per les diverses obres o imprevistos que hagin pogut sorgir i que en definitiva heu participat activament en la vida del nostre poble.
Volem també demanar-vos disculpes pels errors que sens dubte haurem comés tot i haver posat la nostra millor voluntat en la tasca duta a terme i us animem a que en la propera legislatura independentment de qui formi part de l’equip de govern del nostre Ajuntament continueu aportant la vostra inestimable col·laboració.
 

 

La Torre de Fontaubella, març de 2007.