L'Ajuntament informa 9

CASA DE LA VILA
 

 

L’AJUNTAMENT INFORMA 9
 

Amb aquest nou exemplar de l’Ajuntament Informa, volem fer-vos arribar tota la informació sobre actuacions, projectes, etc. Del municipi un cop la nova legislatura està ja plenament en marxa.
 

Com ja era habitual en les comunicacions anteriors, agruparem la informació d’acord amb les diferents àrees o regidories.
 

 

URBANISME I OBRES
 

CAMI DE L’ARGENTERA
 

 A començament d’aquest any 2007 es varen finalitzar les obres de reposició de serveis bàsics al camí de l’Argentera. A part de la renovació de les canonades d’aigua i clavegueram s’ha dotat aquesta zona d’enllumenat públic, gas canalitzat i s’han soterrat els serveis de la TV, i telèfon, fet que permetrà retirar tot l’entramat de cables i tubs penjats del pals elèctrics que tant negativament afecten l’aspecte d’aquest entorn.
 

Aprofitant també la instal·lació dels diferents serveis s’ha enjardinat el costat esquerre del carrer. Aquest hivern es previst de plantar-hi arbust i planta ornamental com a la resta de zones enjardinades del poble.
 

 

CARRER DE LES FLORS
 

Estan en el tram final les obres de la primera fase del carrer de les Flors i dels Esports. També aquí s’ha renovat tota la xarxa d’aigua potable i de clavegueram, s’ha instal·lat el gas canalitzat i s’ha soterrat la pre-instal·lació de TV. i de telefonia. L’enllumenat públic totalment nou s’ha dotat de fanals adaptats a la normativa vigent per reduir la contaminació lluminosa, i amb làmpares de vapor de sodi per reduir el consum. Les noves faroles, amb un estil més acord amb l’entorn rural, són d’un material que evita qualsevol risc d’accident per descàrrega elèctrica.
 

També s’ha instal·lat una nova canonada que permet omplir la piscina directament des del pou. D’aquesta manera s’evita buidar el dipòsit quan a principis d’estiu s’omple la piscina i es pot allargar així el subministrament d’aigua de les fonts durant varies setmanes. 
 

Un cop enllestides totalment les obres d’aquest carrer, es col·locaran nous equipaments i nova tanca al parc infantil, adaptats uns i altra a la normativa vigent de seguretat per aquest tipus d’instal·lacions.
 

Es previst de reobrir el carrer al trànsit en breu. Un cop reobert el carrer, s’ubicaran de nou els contenidors de la brossa al voltant dels rentadors. Oportunament es comunicarà el dia que es faci el canvi.
 

Donat que la instal·lació del gas, en aquest tram de carrer,  ja es plenament operativa, es recorda a tots els veïns que vulguin donar-se d’alta a aquest servei, que fins el 31 de març del 2008 estan exents del pagament de la taxa municipal corresponent. Les altes que es produeixin a partir del dia 1 d’abril del 2008 hauran d’abonar aquesta taxa que és de 350 €.  
 

 

 

SINDICAT
 

 Aquest estiu va quedar enllestida l’obra d’adequació de l’estructura annexa al Sindicat on s’han ubicat les màquines de l’aire condicionat. Ha quedat així aquesta instal·lació perfectament integrada en l’entorn, sense que es puguin veure les màquines des del carrer, complint d’aquesta manera amb la normativa marcada en el POUM del nostre municipi.
 
Per altra banda a començament del proper any 2008 s’iniciaran les obres de la 2ª fase del Sindicat. En aquesta fase es construirà el mur sobre el barranc, es pavimentarà i es cobrirà la plaça.
 

Un cop acabades les obres d’aquesta 2ª fase, aquest espai estarà en condicions d’acollir les activitats de venda ambulant com són:  pa, verdura, roba, etc. amb una adequada protecció davant les inclemències del temps.    
 

 

ÀREA DE LLEURE
 

Aquesta tardor, a mitjans d’octubre, ha quedat també enllestida l’obra de les escales d’accés a l’àrea de lleure.
Amb la construcció d’aquestes escales, es permet un accés més ràpid, còmode i segur a la zona de les barbacoes a part que contribueix a millorar la imatge de tot aquest espai.
 

DESPLAÇAMENT LINEA ELÈCTRICA MT
 

Com haureu pogut observar els treballs de desplaçament de la línea elèctrica de mitja tensió, que actualment passa per sobre de l’àrea de lleure, parc infantil, pista, etc, estan ja iniciats i en breu  
aquesta zona quedarà deslliurada dels inconvenients que suposa tenir una línea d’aquestes característiques sobre uns llocs d’esbarjo.
Tot i que les torres metàl·liques que s’estan instal·lant no són estèticament massa agradables, s’ha considerat que era preferible prioritzar la seguretat per sobre l’estètica.
 

DESPLAÇAMENT TRANSFORMADOR
 

També després de llargues i complexes negociacions amb FECSA, Departament d’Indústria, Departament de Finances i d’altres s’ha arribat a un acord que permetrà desplaçar el transformador i millorar l’accés pel carrer de Dalt. Aquesta obra es durà a terme durant els primers mesos de l’any 2008.
  
PROJECTES PER AQUESTA LEGISLATURA
 

El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) s’està tramitant aquests dies.
 

Supeditat a les ajudes que a través d’aquest i altres plans de millora es puguin obtenir, es previst de portar a terme les següents obres:
 


                                  2ª fase carrer les Flors
Any 2008                   Instal·lació repetidor telefonia mòbil 
                                  Instal·lació repetidor TV
 


                                   Reposició serveis bàsics i 
Any 2009                   pavimentació als carrers Sant Isidre
                                  i Països Catalans
 


                                  Actuacions de millora i enjardinament 
Any 2010                   a la zona de la Cova, Font de Sant 
                                  Antoni i era Vicent
 


Any 2011                     3ª fase Sindicat
 

                            

MEDI AMBIENT
 

INCENDI FORESTAL
 

El passat dia 17 de novembre a la sala polivalent del Sindicat es va fer una reunió informativa sobre l’incendi del dia 6 de setembre.
 

Van participar en aquesta reunió el Sr. Albert Magaroles, Cap de Bombers de la demarcació de Tarragona, el Sr. Marc Castellnou, Cap de la unitat dels GRAF, el Sr. Carles Miranda cap de la secció de recursos forestals del Departament de Medi Ambient a Tarragona i el Sr. Ricard Baqués tècnic forestal del Consorci de la Serra de Llaberia.
 

Els responsables de Bombers i GRAF van aportar la informació disponible sobre l’evolució de l’incendi i l’estratègia que es va seguir en tot moment. Per part del representant del Departament de Medi Ambient es va informar de la valoració feta pels tècnics  d’aquest Departament de l’afectació sobre la zona cremada i de la propera elaboració d’un Pla de Protecció Prioritària que establirà les actuacions que es consideren necessàries per actuar preventivament i tractar d’evitar o minimitzar possibles incendis futurs. 
 

A destacar que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), organisme responsable  del manteniment de les lleres dels barrancs, ha efectuat ja una neteja del barranc dels Ràfols i de la rasa del Ribellet, per tal d’evitar tamponaments i erosions del terreny en cas de pluges torrencials. 
 

Us anirem mantenint informats a mesura que disposem de més dades que puguin se útils pels propietaris afectats.
 


ABOCADOR DE RUNES
 

El dissabte dia 24 de novembre es va celebrar una reunió informativa a la Sala del Sindicat sobre diversos temes d’interès.
 

En referència a l’abocament de runes de la construcció, la situació actual es la següent:
 

El Departament de Medi Ambient ha exigit a tots els ajuntaments clausurar els abocadors que hi hagin a cada municipi.
 

A partir del dia 15 de desembre, en que es previst aprovar les ordenances referents a aquest tema, els permisos d’obres comportaran la obligatorietat de portar les runes de la construcció a un abocador autoritzat pel DMAH. El més proper és el que recentment s’ha obert a Falset.
 

Per petites quantitats de runa s’instal·larà un contenidor, la ubicació del qual es comunicarà un cop acordat el lloc adient amb els serveis tècnics del Consell Comarcal, que és l’organisme que coordinarà el servei de recollida i transport a l’abocador autoritzat.  
 

SERVEIS SOCIALS
 

TELEFONIA MÒBIL
 

També en la reunió del dia 24 de novembre es va informar de la propera instal·lació a la zona on estan ubicats el dipòsits del gas, d’un repetidor de telefonia mòbil que donarà cobertura al nostre municipi. El repetidor l’instal·larà Telefònica Moviles i donarà servei als abonats de Movistar.
 

La resta de servidors de telefonia mòbil podrien utilitzar el mateix repetidor si hi estiguessin interessats i arribessin a un acord amb Telefònica Moviles.
 

 

REPETIDOR DE TV.
 

Per tal de millorar la qualitat del senyal de TV i també d’adaptar-nos a la propera posada en marxa de la Televisió Digital Terrestre, estem negociant un acord amb la Direcció General de Telecomunicacions amb la finalitat d’instal·lar un repetidor que doni servei al poble. 
 

Actualment estan molt avançades les negociacions amb el propietari del terreny on es previst instal·lar el repetidor i s’està tramitant un ajut per poder portar-hi la llum. 
 

Serà també necessari tramitar un permís davant del Departament de Medi Ambient, que pot ser bastant complex, ja que el lloc a instal·lar el repetidor està dins d’un Espai d’Interès Natural.
 

Tot i això la previsió és que dins de l’any 2008 podés estar ja en funcionament.
 

CARRETERA DE PRADELL
 

Com bé sabeu la carretera de Pradell és una via de vital importància pel nostre poble. La gran majoria de les persones que treballen fora vila la utilitzen a diari i és el camí que tots, en un moment o altre, utilitzem per desplaçar-nos a Reus, Tarragona, etc. per compres, serveis mèdics, visites a familiars, etc.
 

També tots sabem que les característiques d’aquesta carretera estan molt lluny de ser les adequades per circular-hi amb un mínim de seguretat. Per totes aquestes raons a començament de l’anterior legislatura varem sol·licitar a la Diputació de Tarragona, organisme del qual depèn aquesta carretera, el seu arranjament.
 

Després de moltes reunions amb el President de la Diputació, Sots-President i Diputats, varem aconseguir incloure el seu arranjament dins del Pla de carreteres quadriennal i com a conseqüència, que es redactés el projecte corresponent.
 

En reunió conjunta de l’Ajuntament de la Torre,   els serveis tècnics de la Diputació i l’Ajuntament de Pradell es va acordar el mes de gener de 2007 el traçat de la nova carretera i les seves característiques.  
 

Lamentablement després de les últimes eleccions municipals, el nou Ajuntament de Pradell no ha respectat els acords presos anteriorment i s’ha posicionat radicalment en contra de l’arranjament i ampliació d’aquesta carretera.
 

Aquest posicionament de l’Ajuntament de Pradell ha comportat que en els pressupostos de la Diputació per l’any 2008 no s’hagi assignat cap partida per l’arranjament de la carretera, tot i que havia estat designada com una obra d’actuació prioritària tant pels  anteriors equips de govern de la Diputació i dels dos ajuntaments com també pels serveis tècnics de la Diputació.
 

El treball de quatre anys dels ajuntaments, tècnics i polítics de la Diputació, se n’ha anat en orris per l’actitud d’unes persones que, acabades d’entrar, se’ls serveix en safata una obra que molts altres municipis estan desitjant i que l’ajuntament de Pradell rebutja per raons que ningú pot entendre.
 

No en tingueu però cap dubte, que seguirem treballant, tal com ho hem fet fins ara, per aconseguir que l’arranjament d’aquesta carretera sigui una realitat el més aviat possible.
 

TRANSPORT ESCOLAR
 

Després de varies reunions amb el Consell Comarcal per fer possible el canvi de ruta del transport escolar, i així evitar la circulació d’un autocar gran per la carretera  de la Torre a Pradell que suposa un perill diari pels usuaris del servei, el Consell Comarcal ha aprovat una nova ruta amb sortida de la Torre a les 8,30 hores directament a Falset.
 

  

CULTURA JOVENTUT I ESPORTS
 

A través d’aquesta regidoria s’ha tramitat la compra de nou material esportiu per instal·lar a la pista i altres equipaments destinats al jovent.
 

Per altra banda s’està preparant una exposició que versarà sobre l’evolució de l’home a través de diverses civilitzacions, com  la Sumèria, l’Egípcia, la Romana, la Xinesa i diverses de la Mesomèrica. Es previst que pugui estar oberta durant les properes festes nadalenques.
 

Aprofitant la proximitat d’aquestes dates volem desitjar-vos a tots un BON NADAL I UN FELIÇ I PRÒSPER ANY 2008
 

 

La Torre de Fontaubella, desembre de 2007